A.A.M. Brummelhuis

 

 

 

 

 

OVERZICHT VAN DE  VERZAMELDE

 

ARCHIEFBESCHEIDEN

 

EN

 

VERZAMELINGEN

 

IN HET

 

HISTORISCH CENTRUM HAAKSBERGEN

 

 

 

 

Historische Kring

Haaksbergen

 

 

 

 

 

Historisch Centrum

Haaksbergen, 2003

 


Woord vooraf

 

Voor u ligt een overzicht van de archivalia en verzamelingen, berustende in het Historisch Centrum van de Historische Kring te Haaksbergen.  Dit overzicht is samengesteld analoog aan de overzichten die zich in de rijksarchieven bevinden en is bijgewerkt tot en met …………..


Inleiding

1.      ARCHIEVEN

 

1.1              Archieven, archiefbewaarplaatsen, verzamelingen

 

Een archief  als bestand is het samenhangend geheel van de bescheiden die zijn opgemaakt of ontvangen door een instelling of persoon en die bestemd zijn om door die instelling of persoon bewaard te worden.

Archieven kunnen worden verdeeld in overheids- en niet-overheidsarchieven. De archiefwet 1995 verplicht alle overheidsorganen hun archieven in goede en geordende staat te bewaren.

Archiefbescheiden van overheden ouder dan 50 jaar worden in beginsel overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

De archieven van de centrale overheid worden ondergebracht in het Algemeen Rijksarchief nu Nationaalarchief in ’s Gravenhage.

De archiefbescheiden van de rijksinstellingen werkzaam in de provincie en van de provinciale instellingen gaan naar het rijksarchief in de desbetreffende provincie.

De archieven van de gemeenten en haar instellingen gaan naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats al dan niet met een daartoe aangestelde gemeentearchivaris. Sommige gemeenten hebben gezamenlijk één archivaris, streekarchivaris genoemd.

De archieven van waterschappen berusten in de eigen archiefbewaarplaats.

Een archiefbewaarplaats is een depot waar archiefbestanden in bewaring worden ondergebracht en beheerd en aldaar volgens bepaalde regels aan derden ter inzage  worden gesteld.

In tal van archiefbewaarplaatsen  bevinden zich niet-overheidsarchiefbestanden welke in bewaring zijn gegeven of zijn geschonken.

Daarnaast bevinden zich in de archiefbewaarplaatsen allerlei verzamelingen  zoals b.v. kaarten, prenten, boeken, kranten, foto’s en geluidsmateriaal. Deze verzamelingen zijn aangelegd om historisch onderzoek te ondersteunen en publicaties te ondersteunen. Daarnaast kunnen ook onderzoeksdossiers betreffende een bepaald onderwerp tot verzamelingen worden gerekend, doch kunnen als een afzonderlijke groep worden geplaatst en worden beheerd.

Het Historisch Centrum is geen archiefbewaarplaats in de oorspronkelijke betekenis van het woord, doch een documentatiecentrum voor onderzoek naar de historie van Haaksbergen in de ruimste zin. Dat wil dus zeggen dat het geen bewaarplaats is van archiefbestanden maar van kopieën of afschriften. In deze betekenis moet het dan ook als een verzamelpunt en raadpleegpunt worden gezien van bronnen die zich elders bevinden. Toch kan het Historisch Centrum voor de archieven van lokale verenigingen  als archiefbewaarplaats een rol van betekenis spelen. Deze archieven zijn voornamelijk bij verenigingssecretarissen ondergebracht en leiden dikwijls een kwijnend bestaan. Dit wordt bij het schrijven van kronieken t.g.v. verenigingjubilea maar al te dikwijls duidelijk.

1.2              Openbaarheid en toegankelijkheid

 

Aangezien de bestanden in kopie getrokken zijn uit openbare en toegankelijke bestanden zijn er hieromtrent geen beperkende bepalingen .

Historische ontwikkeling van de belangrijkste instellingen die van belang zijn geweest voor de geschiedenis van Haaksbergen.

 

Bibliografieën

 

Een opgave van literatuur met betrekking tot de geschiedenis van Haaksbergen is te vinden in:

De bibliografieën betreffende Haaksbergen specifiek:

Th.J. Meijerink, HaaksbergenBibliografie van boeken, boekfragmenten, brochures en tijdschriften, Amsterdam, 1969;

E. Ooink, Kleine Bibliografie van Haaksbergen, Haaksbergen; 2001;

 

De bibliografieën  betreffende Overijssel algemeen

 

Bibliografie van Overijssel van publikaties verschenen vóór 1935 is te raadplegen in een kaartsysteem van de provinciale bibliotheek van Overijssel in het provinciehuis te Zwolle ;

S.J. Fockema Andreae, Overijsselsche bibliografie 1935-1940, in : Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VMORG) 57 (1941) 147-192 ;

G.J. ter Kuile,       Overijsselsche bibliografie 1941-1945, in (VMORG) 63 (1948) 123-167 ;

G.J. ter Kuile,       Overijsselsche bibliografie 1946-1948, in: (VMORG) 65 (1950) 196-237 ;

W.H. Dingeldein en G.J. ter Kuile jr., Overijsselsche bibliografie 1949-1951, in : (VMORG) 68 (1953) 109-159 ;

J.C.H. de Groot, Bibliografie van Overijssel 1935-1950, Zwolle, 2000; VORG werken 42 ;

J.C.H. de Groot en A.M.J. Schoot Uiterkamp, Bibliografie van Overijssel, 1951-1980, Zwolle 1987; VORG werken 39 ;

T. Peters, Scripta Tranisalana , 3 delen (Borne 1973, 1980, 1986) ;

 

 

Sinds 1971 wordt jaarlijks- over het voorafgaande jaar- in de Verslagen en mededeelingen van de vereniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedens (sinds 1977 Overijsselse historische bijdragen) een bibliografie betreffende Overijssel gepubliceerd.

Voormelde bibliografieën zijn in de bibliotheek van het Historisch Centrum raadpleegbaar.

Voor nadere informatie over een bepaalde instelling raadplege men de inleiding op de toegang van elk archiefbestand afzonderlijk of de inventarissen voor zo ver aanwezig in de bibliotheek van het Historisch Centrum.

 

 
BESTUURLIJKE INSTELLINGEN

Inleiding

Het doel van het Historisch Centrum is

1.                  Een verzamelplaats voor het documentatiemateriaal dat betrekking heeft op de geschiedenis van Haaksbergen in ruime zin.

Dit documentatiemateriaal bestaat uit afschriften van stukken uit archieven,  in diverse vormen, die zich elders bevinden en uit verzamelingen van handschriften, onderzoeken, publicaties, beeldmateriaal enz. .

2.                  Een onderzoek centrum voor geïnteresseerde leden en bezoekers om onderzoek te kunnen plegen in de aanwezige stukken.

3.                  Een sociaal trefcentrum als verenigingsonderkomen.

 

Voor U ligt een overzicht van de archiefmaterialen en verzamelingen, berustende in het Historisch Centrum van de Historische Kring in Haaksbergen.

Dit overzicht is bijgewerkt tot en met juni 2002.

De verzamelde archiefmaterialen en verzamelingen zijn te onderscheiden in drie hoofdgroepen, die U verder op weg helpen aanwezige historische gegevens of ondersteunend materiaal te doen vinden.

Het aanwezige archiefmateriaal bestaat uit fotokopieën, microfiches, afschriften, excerpten of ander informatie dragend materiaal, van stukken die in origineel elders berusten. Het archiefmateriaal bestaat dus niet uit een homogeen en zelfstandig origineel bestand.

 

 


De onderscheiden hoofdgroepen zijn als volgt ingedeeld:

I          ARCHIEFMATERIAAL AFKOMSTIG UIT OVERHEIDARCHIEVEN.

 

Deze hoofdgroep overheidsarchieven is onderverdeeld in de volgende rubrieken:

            1.0       Nationale Overheid

1.1              Gewestelijke Overheid

1.2              Rechterlijke instanties

1.3              Notarissen

1.4              Burgerlijke stand en Retro-acta van de burgerlijke stand

1.5              Registers van Eigendomsoverdracht en weeskamers

1.6              In de provincie werkzame rijksorganen.

1.7              Kerspelen en Marken

1.8              Gemeenten

1.9              Waterschappen en Veenschappen.

 

II         ARCHIEFMATERIAAL AFKOMSTIG UIT NIET OVERHEIDSARCHIEVEN

 

            De hoofdgroep niet overheidsarchieven is onderverdeeld in de navolgende rubrieken:

 

2.1              Instellingen van economische aard

2.2              Instellingen van de sociale zorg

2.3              Instellingen van volksgezondheid en milieu

2.4              Instellingen van onderwijs, wetenschappen en cultuur

2.5              Instellingen voor sport, recreatie en evenementen

2.6              Instellingen voor politiek en ideële grondslagen

2.7              Geloofsgemeenschappen

2.8              Huizen en Heerlijkheden

2.9              Families en Personen

 

III       VERZAMELINGEN.

 

            De verzamelingen zijn onderverdeeld in de navolgende rubrieken:

 

3.1              Handschriften

3.2              Bibliotheek

3.3              Kranten

3.4              Prenten, kaarten

3.5              Zegels en lakafdrukken van zegelstempels

3.6              Beeld- en geluidsmateriaal

3.7              Overige verzamelingen

 

 

 

De onderscheiden rubrieken voeren u verder naar het aanwezige materiaal.


Lijst van in dit overzicht gebruikte afkortingen:

 

 

ARA         Algemeen Rijks Archief              nu gewijzigd in:   Nationaal Archief (NA)

HKH         Historische Kring Haaksbergen

GA            gemeentearchief (gevolgd door verkorte gemeente aanduiding)

GAA         Gelders Archief Arnhem            vroeger:                Rijksarchief Gelderland (RAG)

HCO         Historisch Centrum Overijssel   vroeger:                Rijksarchief Overijssel

HUA         Het Utrechts Archief                  vroeger:                Rijksarchief Utrecht (RAU)

NA            Nationaal Archief                       vroeger:                Algemeen Rijks Archief (ARA)

RAG         Rijksarchief in Gelderland         nu gewijzigd in:   Gelders Archief (GAA)

RAO         Rijksarchief in Overijssel            nu gewijzigd in:   Historisch Centrum Overijssel (HCO)

RAU         Rijks Archief Utrecht                  nu gewijzigd in:   Het Utrechts Archief (HUA)

SAM         Staats Archiv Münster

VM ORG  Verslagen en mededelingen van de vereniging voor Overijsselsch Regt en

                  Geschiedenis (1866-1976), voortgezet als Overijsselse historische bijdragen.

VROA      Verslagen omtrent ’s rijks oude archieven, 1-65, tweede serie 1-40

(’s Gravenhage 1878-1965)

 

 

 

 I

 

ARCHIEFMATERIAAL

 

AFKOMSTIG

 

VAN

 

OVERHEIDSINSTELLINGEN

 

 

 


1                             Overheidsarchieven

 

1.1                          Gewestelijke besturen en provinciale instellingen en ambtenaren

 

1.1.1                      Gewestelijke besturen voor 1795

 

BISSCHOPPELIJKE PERIODE                                      tot 1528

 

Bisschoppen van Utrecht, 1025 ca 1580.

Archiefjaren:

 

Tot 1528 waren de bisschoppen van Utrecht landsheer van Overijssel. De archieven uit de bisschoppelijke periode, worden bewaard in het rijksarchief in Utrecht. Van de belangrijkste stukken, de diversoria, judicialen en leenregisters, zijn afschriften aanwezig in de bestanden van het rijksarchief Overijssel, in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle. Deze afschriften bevinden zich aldaar in de verzamelingen onder rubriek 3.6 Overige verzamelingen .

Van de diversoria, judicialen en leenregisters zijn bronnenpublicaties en nadere toegangen verschenen.

 

Toegang                :              HUA 228.1

 

Inventaris:                              Muller Fz., Mr. S.    Catalogus van het archief der Bisschoppen van Utrecht. Utrecht 1906

                               Muller Fz., Mr. S.    Inventaris van het archief der Provincie Utrecht. Van den vroegsten tijd tot en met het jaar 1813.

Boekdelen en Bundels. Supplement. Utrecht. 1884

                               Vermeulen, Dr. P.J.:                Inventaris van het archief der Provincie Utrecht. Van den vroegsten tijd tot en met het jaar 1810.

Boekdelen en Bundels. Utrecht. 1875

Vermeulen, Dr. P.J.:               Inventaris van het archief der Provincie Utrecht. Oorspronkelijke charters der provincie en der

vijf kapittelen.Van den vroegsten tijd tot en met het jaar 1300. Utrecht. 1877

Literatuur.:               Kalveen, Dr. C.A. v.:              Het bestuur vab bisschop  en Staaten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe, 1483-1520.

                                                               Groningen 1974

                                Maris. Dr. A.J. :      Van voogdij tot Maarschalkambt. Bijdragen tot de geschiedenis van Utrechts-Bisschoppelijke

                                                               Staatsinstellingen, Utrecht 1954

                                Molenaar M.Chr. &:               Dertienhonderd jaar bisdom Utrecht. Baarn 1995 

                                Abbink, G.A.M

                                Rutgers, Dr. C.A.    Jan van Arkel, Bisschop van Utrecht. Utrecht 1970

Bronnenuitgaven:     Heeringa, Dr. K.:    De registers en rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573. 3 delen met Inleiding en Indices.

                               Muller Fz., Mr. S.:               De registers en rekeningen van het Bisdom Utrecht 1325-1336. 2 delen Utrecht 1889, 1891.

                                                               Werken nrs. 53 en 54 van het Historisch Genootschap.

                                               Utrecht 1926, 1932. Werken  derde serie nrs. 50, 59 en 60 van het Historisch Genootschap.

                                Philippi.Dr. F.:        Das Güterverzeichniss Graf Heinrichs von Dale (1188). in: Bijdragen en mededelingen van het

                                Bannier. dr. W.A.F.                historisch genootscchap, gevestigd te Utrecht, 25 (1904) pp 365-443

Nadere toegang:       Eijken, E.D. :          Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805. 7 dl.. Zwolle 1995

                               Muller Fz., Mr. S.:   Regesten van het archief van de Bisschop[pen van Utrecht, 722-1528. 3 dl 1917-1919

 

 


HABSBURGSE PERIODE                                                1528-1578

 

Van 1528 tot 1578 waren de Spaanse Habsburgers, Karel V en Philips II de opvolgende landsheren van Overijssel. Zij lieten zich vertegenwoordigen door een stadhouder.

De resoluties van de Stadhouder, Ridderschap en Steden uit dit tijdvak zijn geregistreerd in de judicialen van de Hoge Bank en Klaring. Zie voor dit archief onder rubriek 1.2 Rechterlijke Instellingen.

Uit deze periode zijn geen copiestukken of afschriften in het Historisch Centrum aanwezig.

 

Literatuur:               Doorninck J.I. van :Overijssel onder Karel V, Deventer 1889

 

Ridderschap van Overijssel tot 1583

Archiefjaren :      1336 – 1581.

toegang :               HCO      214

                               Huisarchief Almelo

                               inventaris

 

Literatuur:                                             

-          Deductie voor de Jeeren van de Ridderschap van Overijssel. 1e dl De zaak van den heer J.D.van der Capellen tot den Po; en de drostendiensten. Kampen 1783

-          Verhandelingen van zijde der Heeren van de Ridderschap over het Regt van Overstemming derStaatsvergaderingen der Provincie van Overijssel. Deventer 1784

Doorninck, Mr. J. v.               Geslachtkundige aantekeningen ten aanzien van de gecomitteerden ten landdage van Overijssel.

Deventer 1871

Mensema A.J. e.a.   De Ridderschap van Overijssel: Le Metier du Noble. Zwolle 2000

 

Ridderschap van Twente  tot 1583

Archiefjaren :      1346 – 1557.

toegang :               HCO      214

                               Huisarchief Almelo

                               inventaris

 

Hollandse Rekenkamer te ’s Gravenhage, 1528 -1581

Archiefjaren:       1528 - 1581

toegang:                               HCO      7

Literatuur :              Graswinckel, D.P.M.,: Overijsselsche rekeningen en andere stukken, afkomstig uit de Hollandsche Rekenkamer,

  in: VROA 46 (1923) II, 198-411; met regestenlijst

 

Provinciale leenkamer van Overijssel, 1528 - 1583.

Archiefjaren:       1556 - 1808

toegang:                               HCO      9

nadere toegang : HCO      9.1          Eijken, E.D. Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 

1379-1805. 7 delen. Zwolle 1995. *

 


PERIODE  RIDDERSCHAP EN  STEDEN                      1578-1798

 

1.1.1.2                             De Staten van Overijssel (Ridderschap en Steden) en hun Gedeputeerden en de Ridderschappen

 

 

Ridderschap en Steden, de Staten van Overijssel, 1578 -1795

Archiefjaren:       1578 – 1795.

Opgeheven bij plakkaat van 6-2-1795

toegang:                                                                              HCO      3.1

Inventarissen                                                           - Tijdrekenkunidig register op het oud Provinciaal Archief van Overijssel..

    5 dl. Zwolle 1857-1872

Kuile, G.J. ter &: J.H. Wigger,  - Inventaris van de Archieven van de Staten van Overijssel en van de op hen

    volgende colleges,1578-1810. Zwolle, 1996 *

Nadere toegangen:                                                    - Register van Overijsselse oorkonden. 3 dl. Zwolle 1873

Kuile, G.J. ter                           - Oorkondenboek van Overijssel. 6 dl. Zwolle 1963

Literatuur :                                                               - Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel. 13 dl. Zwolle 1874-1901

Bussemaker, Dr. C.H.Th.         - Geschiedenis van Overijssel. Den Haag 1888

Christoffer Nessink, R. G.        - Het land-recht van Over-Yssel. Kampen 1747

Coster, W.                                - Overijsselse Geschiedenis in meer dan 100 verhalen. Amsterdam 2005.

C.R.O.:                                     - Overijssels Calendarium. Zwolle 1984

Doorninck, Mr. J.I. v.               - Overijssel onder Karel V. 3 dl. Deventer 1893

Dumbar G.  Jr.                          - Nederland in Vroeger Tijd XXV-XXXII. 8 dl. Zaltbommel 1966

Fockema Andreae Mr. S.J.        - Overijsselse Plakkatenlijst 1528-1810. Utrecht 1961.

Eijken, E.D., e.a.:                     - In alle Staten; Vierhonderd jaar provinciaal bestuur van Overijssel. Zwolle, 1978*

Nagge, W.                                 - Historie van Overijssel. 2 dl. Zwolle 1915         

Roelinck                                   - Landrechten van Overijssel. Deventer 1630      

Royer, H.                                  - Landrechten in Overijssel. Deventer 1724

                                Slicher v. Bath e.a.                   - Geschiedenis van Overijssel. Deventer 1970

                                Strockel                                   - Declaratie van de Staten van Overijssel. Deventer 1654

                                VORG                                      - Verslagen en Mededelingen 1860 -1986

                                VORG                                      - Overijsselse Historische Bijdragen, 1986 - heden

 

 

Voor kaarten getrokken uit en horende tot dit archiefbestand raadpleeg de kaartencollectie toegang: HKH 341

 

Gedeputeerden van Ridderschap en Steden, 1593 – 1795

Archiefjaren:       1593 – 1795.

Reglement voor de Gedeputeerden 9-6-1593. Opgeheven bij plakkaat van 6-2-1795

toegang                 HCO      3.1

 

Literatuur :              Dumbar, G.                             Tegenwoordige Staat van Overijssel, Amsterdam, 1781. p. 424 e.v.

 

 

Landrentmeester van Twente en zijn plaatsvervangers, 1745 –1815

Archiefjaren :      1575 – 1820

Bevat voornamelijk het archief van de verwalter-rentmeester H.J. Bos en H.R.G. Pagenstecher

toegang                 HCO      3.1

 

Literatuur :              Bruyn, A.G. de,                      Vier opstellen. Oldenzaal, 1934 p. 39 - 50

 

 

Landrentmeester van Twente als administrateur van de goederen van de voormalige Commanderij van de Johannieter Orde te Steinfurt, 1808 –1809

Archiefjaren:       1285 – 1810

Op 2-5-1808 zijn deze goederen door de richter van Enschede in naam van de koning tot domeingoederen van de Staat verklaard.

toegang :               HCO      193         Gerubriceerde plaatsingslijst

 

Literatuur :              Kuile, G.J. ter,                         “De Commanderij der Johannieter orde te Steinfurt en haar bezittingen in

Overijssel”, in : Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18 (1951), p. 312 –317.

                               meerderen                                              Een eeuw Stichting Groot Scholtenhagen. Haaksbergen 2002

 


Ridderschap van Overijssel 1583 - 1795

Archiefjaren :      (1233) 1640 – 1795 (1804).

toegang :               HCO      4.1.1

                               Inventaris

nadere toegang : HCO      4.1.2, op inv.nrs. 628 en 1033

                               Regestenlijst van archiefbescheiden betreffende met name het Stift Weerselo

 

Literatuur:                               Doorninck, Mr. J. v.               Geslachtkundige aantekeningen ten aanzien van de gecomitteerden ten landdage van Overijssel.

Deventer 1871

Mensema A.J. e.a.   De Ridderschap van Overijssel: Le Metier du Noble. Zwolle 2000

                                                               Verhandelingen van zijde der Heeren van de Ridderschap over het Regt van Overstemming der

Staatsvergaderingen der Provincie van Overijssel. Deventer 1784

Deductie voor de Jeeren van de Ridderschap van Overijssel. 1e dl De zaak van den heer J.D.

van der Capellen tot den Po; en de drostendiensten. Kampen 1783

 

Ridderschap van Twente 1583-1795

Archiefjaren :      1649 – 1804.

toegang :               HCO      4.1.1

                               Inventaris

nadere toegang : HCO      4.1.2, op inv.nrs. 628 en 1033

                               Regestenlijst van archiefbescheiden betreffende met name het Stift Weerselo

zie ook   :              Huisarchief Almelo

                                              


1.1.1.3                             Overige

 

Gelderse Rekenkamer Roermond, het zgn. ‘Spaanse archief’, 1581 - 1632

Archiefjaren:       1555 - 1631

In 1581 werd de Gelderse Rekenkamer te Roermond door de landvoogd, Don Farnese, hertog van Parma belast met het beheer van domeinen in gebieden die nog aan de Spaanse koning onderworpen waren, waaronder een deel van Overijssel. Vanaf 1581 zijn er twee parallel lopende series rekeningen, te weten die van de door de Staten van Overijssel aangestelde rentmeesters, die aan Ridderschap en Steden van Overijssel verantwoording schuldig waren, [ Hun rekeningen zijn te vinden in het archief van de Staten van Overijssel, zie toegangsnr. 3.1], en die van de rentmeesters, die door de landvoogd(es) te Brussel aangesteld werden en die hun rekeningen met bijlagen naar de Gelderse Rekenkamer te Roermond moesten verzenden.

toegang:                               HCO      8

Literatuur :              Hazewinkel H., Overijsselse rekeningen en andere stukken, afkomstig uit de Rekenkamer te Roermond, in VROA 47 (1924) II 484-514.

 

Provinciale leenkamer van Overijssel, 1583 - 1805.

Archiefjaren:       1556 - 1808

toegang:                               HCO      9

nadere toegang : HCO      9.1

Literatuur:                               Eijken, E.D.  Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805. 7 delen. Zwolle 1995. *

 

Uit deze periode zijn geen kopiestukken of afschriften in het Historisch Centrum aanwezig.


BATAAFSE EN FRANSE PERIODE                                              1798 – 1813

 

 

1.1.2                                  Gewestelijke besturen 1795 – 1813

 

 

1.1.2.1                   Gewestelijke besturen 1795 – 1807 en instanties 1807 - 1813

 

Provisionele Representanten van het volk van Overijssel, 1795 - 1798

Archiefjaren:       1795-1798

toegang:                               HCO 3.1

 

Literatuur:                               Theunisz, Dr. Joh.: Overijssel in 1795 Amsterdam 1943

 

Intermediair-administratief bestuur van Overijssel, 1798 - 1799

Na de staatsgreep van Daendels op 22-1-1798 vormde zich in Overijssel op 30-1-1798 een Provisioneel Administratief Bestuur. Op 12-2-1787 werd het definitieve Intermediair Administratief Bestuur geïnstalleerd. Zie voor de Instructie inv. nr. 5507. De Tweede staatsgreep van 12-6-1798 had voor Overijssel geen ingrijpende gevolgen.

toegang :               HCO      3.1

inventaris:            Kuile, G.J. ter en J.H. Wigger : Inventaris van de  Archieven van de Staten van Overijssel en

van de op hen volgende colleges, 1578-1810. Zwolle, 1996 *

 

Departementaal Bestuur van het Departement van den Ouden IJssel, 1799 – 1802

Het Departement van den Ouden IJssel omvatte Overijssel, vrijwel geheel Drenthe, de noordelijke Veluwe en het zuidoosten van Friesland. De installatie vond plaats op 30-3-1700.

Literatuur :              Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse provinciën (Zwolle, 1949), p. 149 - 153

toegang :               HCO      3.1

inventaris:            Kuile, G.J. ter en J.H. Wigger : Inventaris van de Archieven van de Staten van Overijssel en

van de op hen volgende colleges, 1578-1810. Zwolle, 1996 *

 

Departementaal Bestuur van Overijssel [met Drenthe] 1802 - 1805

Het Departement Bestuur werd ingesteld op 4-6-1802 en vergaderde voor het eerst op 21-6-1802. Het Departement omvatte de gehele voormalige gewesten Overijssel en Drenthe. In het financiële behield Drenthe een zekere zelfstandigheid.

toegang :               HCO      3.1

inventaris              Kuile, G.J. ter en J.H. Wigger : Inventaris van de Archieven van de Staten van Overijssel en

van de op hen volgende colleges, 1578-1810. Zwolle, 1996 *

 

Literatuur :              Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse provinciën (Zwolle, 1949), p. 154-164.

 

Departementale Rekenkamer, 1803 – 1805

De eerste zitting vond plaats op 2-2-1803; de opheffing per 1-8-1805. Blijkens inv. nr. 6190 (achterin) zijn een groot aantal op Drenthe betrekking hebbende stukken in 1805 naar Assen opgezonden. Zie voor de Instructie Besluit van het Staatsbewind, d.d. 20-1-1803 (voorin 22-7-1805 nr 7, par 4. Deze par. Betreft ook de verdeling met Drenthe (inv. nr. 6192, achterin).

toegang :               HCO      3.1

inventaris              Kuile, G.J. ter en J.H. Wigger : Inventaris van de Archieven van de staten van Overijssel en van de op hen volgende

colleges, 1578-1810. Zwolle, 1996 *

 

Departementaal Bestuur van Overijssel [ zonder Drenthe], 1805 – 1807

Dit bestuur trad 1-8-1805 in functie. Drenthe was nu zelfstandig. Het bestuur werd ingevolge het decreet van 8-5-1807 ontbonden.

Literatuur :              Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse provinciën (Zwolle, 1949), p. 164-165

toegang :               HCO      3.1

inventaris              Kuile, G.J. ter en J.H. Wigger : Inventaris van de Archieven van de staten van Overijssel en

van de op hen volgende colleges, 1578-1810. Zwolle, 1996 *

 


Raad van Financiën in het departement Overijssel, 1805 - 1807

Opgericht ingevolge besluit van het Staatsbewind 19-7-1805, nr. 1 par 15. De Raad werd ontbonden op 16-5-1807 en de stukken werden overgedragen aan de secretaris-generaal van de nieuwe Landdrost (inv.nr. 6241)

toegang :                                                                               HCO                                                                                           3.1

inventaris              Kuile, G.J. ter en J.H. Wigger : Inventaris van de Archieven van de staten van Overijssel en

van de op hen volgende colleges, 1578-1810. Zwolle, 1996 *

 

Landdrost en Assessoren,  1807 - 1810

Ingesteld bij Wet van 13-4-1807.

)

toegang :               HCO      3.1

inventaris              Kuile, G.J. ter en J.H. Wigger : Inventaris van de Archieven van de staten van Overijssel en

van de op hen volgende colleges, 1578-1810. Zwolle, 1996 *

 

Literatuur :              Bruggeman, M.,       Reorganisatie van het bestuur in de departementen tijdens het Koninkrijk Holland (1806 – 1810),

in: Nederlands Archievenblad 87 (1983) p. 265 –274.

Bruggeman, M.,       Ëen poging tot centralisatie van het bestuur. De wet op de departementale besturen van 1807,

in: Nederlands Archievenblad 89 (1985) p. 261 –275.

Pot, C.W. van der,   Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse provinciën (Zwolle, 1949

 

Kwartierdrost van het eerste kwartier (Almelo), 1807 - 1810

Ingesteld volgens Wet van 13-4-1807, uitgewerkt in het reglement van 29-4-1807 en kennisgeving van de Landdrost van 18-7-1807 ( zie inv. nr. 15).

toegang :               HCO      3.1

inventaris              Kuile, G.J. ter en J.H. Wigger : Inventaris van de Archieven van de staten van Overijssel en

van de op hen volgende colleges, 1578-1810. Zwolle, 1996 *

 

 

Onderprefect Almelo, 1811 - 1813

toegang:                               HCO      21

inventaris              Reichelt, A.F.M., : Inventaris van de archieven van de kwartierdrost van Almelo(1807 – 1810)

   en de onderprefect van Almelo (1811 - 1813)


PROVINCIAAL BESTUUR

 

1.1.3       GEWESTELIJKE BESTUREN  vanaf 1813

 

1.1.3.1   Provinciaal Bestuur           vanaf 1813

 

Provinciaal Bestuur van Overijssel,  1813 - heden

toegang :               HCO 25

inventarissen:

                               - J.H. Wigger; J. Folkerts : Inventaris Provinciaal Bestuur van Overijssel 1813-1920/1948,  Zwolle, 1994, 2 delen

                               - Sectie semi-statisch archief: “Inventaris Provinciaal bestuur van   Overijssel 1921/1949-1970, Zwolle 1995, 3 delen

 

Provinciale Blad van Overijssel

Overijsselse Almanak

Jaarboek Overijssel

Almanak voor de Provincie Overijssel

Jaarboekje van de Provincie Overijssel
RECHTERLIJKE INSTANTIES

 

1.2.1    Rechterlijke Instanties voor 1811

 

Drostambt Twente, 1610 – 1811

Toegang:              HCO      33.1        Eijken, E.D.:         Inventaris Drostambt Haaksbergen en Diepenheim.

                                                                                              Zwolle 1993                                                                       

                               HCO      33.2                                       Lijst van processen

Literatuur:                               Eijken,  E.D.,          “ De Drost van Twente,”, Zwolle 1974

 

Drostambt Haaksbergen en Diepenheim, 1662-1811

toegang :               HCO      35.1        Eijken, E.D.:         Inventaris Drostambt Haaksbergen en Diepenheim.

                               HCO      35.2                                       Lijst van processen.

Literatuur:                            Eijken,  E.D.,        ” Het onstaan van de drostambten  Diepenheim en Haaksbergen,” in: VMORG 82 (1967)1-4.*

 

Richterambt Delden, 1548-1811.

toegang 8:            HCO      46.1        Inventaris Rechterlijk archief richterambt Delden. *

HCO      46.2        Lijst van processen. *

 

 

Richterambt Enschede, 1597-1811.

toegang :               HCO      49.1        Inventaris Rechterlijk archief richterambt Enschede. *

HCO      49.2        Lijst van processen. *

 

 

Richterambt Haaksbergen, 1628-1811.

toegang :               HCO      56.1        Inventaris Rechterlijk archief richterambt Haaksbergen. *

HCO      56.2        Lijst van processen. *

Nadere toegang:                                Excerpten             J. Overbeeke *

 

 


1.2.2        Rechterlijke Instellingen      1811-1838

 

Rechtbank van eersten aanleg Almelo, 1811-1838

toegang :               HCO      89

 


1.2.3    Rechterlijke Instellingen      vanaf 1838

 


1.3       Notarissen

 

Notarissen in Overijssel 1812 - 1925

toegang :               HCO      122

Mensema, A.J.: Inventaris Notarissen in Overijssel1811—1905. Zwolle 1988 *

 

Notarissen in Gelderland 1812 - 1895

toegang :               GAA       296

 


1.4       Burgerlijke stand en Retro-acta van de burgerlijke stand

 

 

1.4.1       BURGERLIJKE STAND

Burgerlijke Stand in Overijssel, 1811 - 1955

toegang :               HCO      123

Hendriks, F.M., aangevuld en bewerkt door A.L.A. Wevers, : Inventaris van de kopieën van de doop-, trouw- en begraafboeken, uit  Overijssel, dagtekenende van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, waarvan de originelen voor het overgrote deel bij het RAO berusten.

nadere toegang : HKH      141.01

                               Indexen op de Registers van de Burgerlijke Stand en Retroacta van de burgerlijke stand

 

 

Burgerlijke Stand in Gelderland, 1811 -

toegang :               GAA       207

 

1.4.2           RETROACTA VAN DE BURGERLIJKE STAND

 

Retro-acta van de Burgerlijke stand (DTB) in Overijssel

toegang :               HCO      124

Literatuur:               Hendriks, F.M. :      Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, de registers van aangegeven lijken, enz in

Overijssel, dagtekenende van voor de invoering van de Burgerlijke Stand.”

                               W. Wynaendts van,                 Repertorium DTB,” ’s Gravenhage 1969

Resant

 

Retro-acta van de Burgerlijke stand (DTB) in Gelderland

toegang :               GAA       176

Literatuur:                               W. Wynaendts van,                 Repertorium DTB,” ’s Gravenhage 1969

Resant

 

 

1.4.3       DOOP- EN TROUWBOEKEN DER KERKEN

 

RK Sint Pancratius Parochie te Haaksbergen

toegang :               HKH      143.01

                               Brummelhuis, A.A.M.: Inventaris van de doop-, trouw- en begraafboeken van de Kerkgenootschappen,

                                                                  Haaksbergen 2003 – 2005

Literatuur:                               Asbroek W.E. ten    :” Katholieke Kerken van Haaksbergen  in: Historie  der kerken  van Haaksbergen ,

    Hengelo  1973

                               Bloys van.                              : “Genealogische en Heraldische denkwaardigheden in en uit de kerken der Provincie

   Treslong, Mr            Overijssel.” Utrecht 1925

Leferink, H.J en      : “Sint Pancratiuskerk Haaksbergen”.

   B.G.J. Exterkate       Haaksbergen 2004

                               Kolks, Zeno            :”St. Pancratiuskerk Haaksbergen” in : Haaksbergen het Jeruzalem van Twente,

   Haaksbergen 2005

Meerdern                                : “Restauratierapport van de toren van de Pancratiuskerk te Haaksbergen” Nijmegen 1973.

                               Schilderman, A.J.    : ” Geschiedenis van de Pancratiuskerk” Haaksbergen 1969

                                                               : “Historie van de H. Pancratius: /chronologisch overzicht”. Haaksbergen 1969

                               Schulten, H.G.M.    : “Kerk in de stijgers”, Hengelo 1973

 

 

RK O.L.V. Presentatie Parochie te Haaksbergen Buurse

toegang :               HKH      143.02

                               Brummelhuis, A.A.M.: Inventaris van de doop-, trouw- en begraafboeken van de Kerkgenootschappen,           

    Haaksbergen 2003 – 2005

Literatuur:                               Asbroek W.E. ten    :” Kerken van Haaksbergen  artikel R.K. parochie Buurse opgericht”

    in Historie der kerken van Haaksbergen , Hengelo 1973

                               Kolks, Zeno            :” H. Maria Praesentatie Buurse (1839-1940)  in : Haaksbergen het Jeruzalem van Twente,”

    Haaksbergen 2005

 


RK Sint Bonifatius en Gezellen te Haaksbergen Veldmaat

toegang :               HKH      143.03

                               Brummelhuis, A.A.M.: Inventaris van de doop-, trouw- en begraafboeken van de Kerkgenootschappen,

                                                                  Haaksbergen 2003 – 2005

Literatuur                                : Asbroek W.E. ten :”Kerken van Haaksbergen  artikel R.K. parochie St IsidorusKatholieke”in Historie der kerken

    van Haaksbergen , Hengelo 1973

 Hagen ten, H.J.J.  en                “Gouden Jubileum Bonifatius en Gezellen, Veldmaat 1934-1984”,  Haaksbergen 1984

  Kimmel, P.J.J.

                               Kolks, Zeno            :”H. Bonifatius en Gezellen Haaksbergen – Veldmaat” in : Haaksbergen het Jeruzalem van

   Twente,” Haaksbergen 2005

 

                               

RK Sint Caecilia Parochie te Neede Rietmolen

toegang :               HKH      143.04

                               Brummelhuis, A.A.M.: Inventaris van de doop-, trouw- en begraafboeken van de Kerkgenootschappen,

                               Haaksbergen 2003 – 2005

 

 

RK Sint Jacobus Parochie te Enschede

toegang :               HKH      143.05

                               Brummelhuis, A.A.M.: Inventaris van de doop-, trouw- en begraafboeken van de Kerkgenootschappen,

                               Haaksbergen 2003 – 2005

 

 

RK Gemeinde Maria Himmelfahrt te Alstätte

toegang:                               HKH      143.06

                               Brummelhuis, A.A.M.: Inventaris van de doop-, trouw- en begraafboeken van de Kerkgenootschappen,

                               Haaksbergen 2003 – 2005

 

 

RK Petrus en Paulusparochie te Hengevelde

toegang:                               HKH      143.07

                               Brummelhuis, A.A.M.: Inventaris van de doop-, trouw- en begraafboeken van de Kerkgenootschappen,

                               Haaksbergen 2003 – 2005

Literatuur                :               Hagen, G.A. ten “ Parochiegids van de H. Petrusen Paulus te Wegdam” Hengevelde z.j.

 

 

RK Parochie H. Martelaren van Gorcum te Rekken

toegang:                               HKH      143.08

 

 

NH Gemeente Buurse

toegang:                               HKH      143.09

                               Brummelhuis, A.A.M.: Inventaris van de doop-, trouw- en begraafboeken van de Kerkgenootschappen,

                               Haaksbergen 2003 – 2005

Literatuur:                               Asbroek W.E. t, e.a.                : “Historie van Haaksbergen” deel 3, Haaksbergen, 1978

                               Jordaan J.G.H. zn, D.              : “Nederlands Hervormde Gemeente Haaksbergen artikel : De Hervormde Gemeente vqn

    Buurse” in : Historie der kerken  van Haaksbergen , Hengelo 1973

                               Kolks, Zeno            :”Hervormde kerk Buurse”in: Haaksbergen het Jeruzalem van Twente, Haaksbergen 2005

                               J.P. Odink                               : “Uit de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk te Buurse (1857-1946)”

    in:  Afscheidsrede van Ds. J.A. van Kriegen te Haaksbergen 3 maart 1946

 

 

NH Gemeente Haaksbergen

toegang:                               HKH      143.10

                               Brummelhuis, A.A.M.: Inventaris van de doop-, trouw- en begraafboeken van de Kerkgenootschappen,

                               Haaksbergen 2003 – 2005

Literatuur:                               Asbroek W.E. t, e.a.                : “Historie van Haaksbergen” deel 3, Haaksbergen, 1978

                               Jordaan J.G.H. zn, D.              : “Nederlands Hervormde Gemeente Haaksbergen” in : Historie der kerken

    van Haaksbergen , Hengelo 1973

                               Kolks, Zeno            :”Hervormde Kerk Haaksbergen”in : Haaksbergen het Jeruzalem van Twente,

    Haaksbergen 2005

                               J.P. Odink                               : “Uit de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk te Haaksbergen naar aanleiding van

    haar 300 jarig bestaan” in:  Afscheidsrede van Ds. J.A. van Kriegen te Haaksbergen 3 maart

    1946

 


RK Parochie St. Isidorus te St. Isidorushoeve

toegang:                               HKH      143.11   Brummelhuis, A.A.M.: Inventaris van de doop-, trouw- en begraafboeken van de

Kerkgenootschappen,

                               Haaksbergen 2003 – 2005

Literatuur:                               Asbroek W.E. ten    :” Kerken van Haaksbergen  artikel R.K. parochie St IsidorusKatholieke”in Historie der kerken

    van Haaksbergen , Hengelo 1973

 “Aanvullingen en verbeteringen Historie der Kerken” in : Historie van Haaksbergen deel III ,

    Haaksbergen, 1978

                               Keizer,Trudy Bults  :”St. Isidorushoeve 75 jaar parochie eb gemeenschap 1927-2002

                                   en Harry Mensink                  St. Isidorushoeve, 2002

                               Kolks, Zeno            :”St. Isidoruskerk St Isidorushoeve”in: Haaksbergen het Jeruzalem van Twente,

   Haaksbergen 2005

Woertman, G.J.       : “40 jaar  Geschiedenis van de parochie ‘Sint Isidorushoeve’ 27 september 1927 – 1967”

                                                               St. Isidoruhoeve, 1967

 

RK Parochie St. Blasius te Beckum

toegang:                               HKH      143.12   Brummelhuis, A.A.M.: Inventaris van de doop-, trouw- en begraafboeken van de

Kerkgenootschappen,

                                                               Haaksbergen 2003 – 2005

Literatuur:                               “ 150 jaar Parochie H. Blasius te Beckum”

 

RK Gemeinde St. Otger te Stadtlohn

toegang:                               HKH 143.13        Brummelhuis, A.A.M.: Inventaris van de doop-, trouw- en begraafboeken van de

Kerkgenootschappen


1.4.4      REGISTERS VAN NAAMSAANNEMING

 

Registers van naamsaanneming in Overijssel, 1811-1826 (1837)

toegang :               HCO      125

 

Registers van naamsaanneming in Gelderland

toegang:                               GAA


1.5          Registers van EigendomsoverGANG

 


1.6          In de provincie werkzame rijksorganen

 

Ingedeeld naar onderwerp van bestuursbemoeienis, wat niet altijd samenvalt met de taakafbakening van een gelijknamig ministerie.

 

1.6.1           Justitie

 

Rijkspolitie afdeling Haaksbergen

toegang :               HKH      161.1

 

1.6.2           Financiën

 

1.6.3           Verkeer en waterstaat

 

1.6.4           Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

 

Kador. Processenverbaal van grensbepaling van de gemeenten 1812-1975

toegang :               HCO 145.1 *

 

Kador, Minuutplans 1832

toegang :               HCO 145.4 *

 

Kador, Vervolgminuutplans

toegang :               HCO 145.5 *

 

Kador, Hypothecaire Boekhouding

toegang :               HCO 145.7 *

 

Kador, Hypothecaire Boekhouding Almelo, Registers 69a, 1879 – 1940

toegang :               HCO 145.29 *

 

Kador, Registers nr. 3

toegang :               HCO 145.30 *

 

Kador, Registers nr. 4

toegang :               HCO 145.31 *

 

Landinrichtingsdienst

toegang :               HKH      164

 

1.65

 

Binnenlandse Strijdkrachten afd. Haaksbergen

toegang :               HKH      165

 

 

 


1.7    Kerspelen en Marken

 

Het kerspel Haaksbergen

Kerspel is de oude Nederlandse benaming voor het huidige begrip parochie of kerkelijke gemeente.

Uit de periode dat de plaatselijke kerk zich met het locale bestuur bemoeide is voor zover bekend van het kerspel Haaksbergen, nagenoeg geen archiefmateriaal bewaard gebleven.

 

Marken

Een marke is een vereniging van eigenaren van gewaarde (deel hebbende) erven in een of meer buurschappen voor het beheer van de gemeenschappelijke gronden. Zij zijn ontstaan  rond 1300.

De marke is dus een zuiver privaatrechterlijke vereniging. In de loop der tijd hebben bepaalde privaatrechterlijke belangen een publiekrechterlijke functie gekregen. Zo was onderhoud van wegen en sloten een privaatrechterlijke aangelegenheid. Naar huidige maatstaven is dit een publiekrechterlijke aangelegenheid. Onderwijs was na de kerstening een aangelegenheid die door de kerken werd beheerd en uitgeoefend. Kosters waren veelal tevens onderwijzer! In de loop der ontwikkeling zijn ook de marken zich hiermee gaan bemoeien. Heden ten dage is onderwijs een duidelijk publiekrechterlijk aangelegenheid, dat echter door privaatrechterlijke organisaties kan worden uitgeoefend.

 

Marken in Haaksbergen

 

De marke Boekelo

 

De gronden van de marke Boekelo waren gelegen in de gelijknamige buurschap in het landgericht, later de gemeente Haaksbergen. De buurschap Boekelo werd begrensd door de buurschappen, Hengevelde, Bentelo, Stepelo, Eppenzolder en Holthuizen, Brammelo en Markvelde.

 

Archiefstukken van de marke Boekelo zijn te vinden in het:

 

Archief van de marken in Overijssel             

toegang :               HCO      157

Inventaris                :               Mensema A.J.,  Inventaris van de archieven van de marken in de provincie Overijssel 1300-1942, Zwolle,

1978 *

Archief van de Historische Kring Haaksbergen

toegang :               HKH      171.01

 

Literatuur :              Asbroek W.A. ten , en  J.G.L. Overbeeke:              De Historie van Haaksbergen deel  II”, Haaksbergen  1976*

           

De marke Brammelo

 

De eigenaren van de gewaarde erven in de buurschappen Brammelo en Brammelerbroek vormden gezamenlijk het markegenootschap Brammelo.

De gronden van de marke Brammelo waren gelegen in de gelijknamige buurschap in het landgericht, later de gemeente Haaksbergen en in Brammelerbroek in de heerlijkheid Borculo en de latere gemeente Neede.

De buurschappen Brammelo en Brammelerbroek werden begrensd door de buurschappen, Boekelo, Holthuizen, Langelo, Mallum, Hoonte, Lochhuizen en Markvelde.

 

Archiefstukken van de marke Brammelo zijn te vinden in het:

 

Archief van de marken in Gelderland

toegang :               GAA       380

 

Archief van de Historische Kring Haaksbergen

toegang :               HKH      171.02

 

Literatuur :              Asbroek W.A. ten , en  J.G.L. Overbeeke:              De Historie van Haaksbergen deel  II”, Haaksbergen  1976*

Inventaris:               VROA 38 (1915) II, 50-51; VROA 43 (1920) II, 44.

 


De marke Buurse

 

De gronden van de marke Buurse waren gelegen in de gelijknamige buurschap in het landgericht, later de gemeente Haaksbergen. De buurschap Buurse werd begrensd door de buurschappen, Honesch, Usselo en Broekheurne en de grens van Overijssel met Münster.

 

Archiefstukken van de marke Buurse zijn te vinden in het:

 

Archief van de marken in Overijssel

toegang :               HCO      157

Inventaris :              Mensema A.J.,        Inventaris van de archieven van de marken in de provincie Overijssel 1300-1942, Zwolle 1978 *

 

Archief van de Oudheidkamer Twente

toegang :               OKT

 

Archief van de gemeente Haaksbergen

toegang :               HKH      181

 

Literatuur :              Asbroek W.A. ten , en  J.G.L. Overbeeke:              De Historie van Haaksbergen deel  II”, Haaksbergen  1976*

 

De marke Eppenzolder, Holthuizen en Stepelo

 

De gronden van de marke Eppenzolder, Holthuizen en Stepelo waren gelegen in de gelijknamige buurschappen in het landgericht, later de gemeente Haaksbergen. Deze buurschappen werden begrensd door de buurschappen, Hones, Langelo, Brammelo, Boekelo, Bentelo en Beckum.

. 

Archiefstukken van de marke Eppenzolder, Holthuizen en Stepelo zijn te vinden in het:

 

Archief Nederlands Hervormde Gemeente Haaksbergen

toegang:                HCO      394

 

Archief van de Gemeente Haaksbergen :

toegang :               HKH      181

 

Literatuur:                               Asbroek W.A. ten , en  J.G.L. Overbeeke:              De Historie van Haaksbergen deel  II”, Haaksbergen  1976*

Mensema A.J.,        Inventaris van de archieven van de marken in de provincie Overijssel 1300 - 1942, Zwolle 1978

 

De marke Haaksbergen en Hones

 

De gronden van de marke Hones en Haaksbergen waren gelegen in de gelijknamige buurschap in het landgericht, later de gemeente Haaksbergen. Ter verdeling van de markegronden is de marke in 1841 volgens een vastgesteld plan gesplitst in de marke Haaksbergen en de marke Hones.

Het dorp Haaksbergen is ontstaan en was gelegen in de buurschap Hones, die werd begrensd door de buurschappen, Buurse, de grens van Overijssel met Münster en de buurschappen Rekken, Langelo, Holthuizen en Eppenzolder.

 

Archiefstukken van de marke Hones zijn te vinden in het:

 

Archief van de marken in Overijssel

toegang :               HCO      157

Inventaris :              Mensema, A.J.        Inventaris van de archieven van de marken in de provincie Overijssel 1300 - 1942,

Zwolle 1978.

Archief Nederlands Hervormde Gemeente Haaksbergen

toegang :               HCO      394

 

Archief van de gemeente Haaksbergen.

toegang :               HKH      181

 

Literatuur: Asbroek W.A. ten , en  J.G.L. Overbeeke:            De Historie van Haaksbergen deel  II”, Haaksbergen  1976*

 


De marke Langelo           

 

De gronden van de marke Langelo waren gelegen in de gelijknamige buurschap in het landgericht, later de gemeente Haaksbergen. De buurschap Langelo werd begrensd door de buurschappen, Brammelo, Holthuizen, Hones, Rekken en Mallum.

 

Archiefstukken van de marke Langelo zijn te vinden in het:

 

Archief van de marken in Overijssel;

toegang :               HCO      157

Inventaris :           Mensema A.J.,     Inventaris van de archieven van de marken in de provincie Overijssel 1300 - 1942,  Zwolle 1978.

 

Archief Nederlands Hervormde gemeente Haaksbergen

toegang :               HCO      394

 

Huisarchief  Twickel

toegang :               HATw

Inventaris :              Brunt,  A.                Inventaris van het huisarchief Twickel

 

Archief van de gemeente Haaksbergen

toegang :               HKH      181

 

Literatuur: Asbroek W.A. ten , en  J.G.L. Overbeeke:            De Historie van Haaksbergen deel  II” , Haaksbergen  1976 *

 

                                              

 


1.8    Gemeenten

 

Gemeente Deventer

toegang:                               GA Dev.

 

Gemeente Haaksbergen

Het archief  van de gemeente Haaksbergen is niet geinventariseerd.  De stukken tot de invoering van het dossierstelsel zijn geplaatst ……

toegang :               HKH      181

 

Bevat ook stukken van:

- Comité van aanbeveling voor het klokkenfonds.

toegang :               HKH      181

 

Gemeente Neede

Het archief van de gemeente Neede is niet geinventariseerd.

toegang:                               HKH      182


1.9 Waterschappen en veenschappen.

 

Waterschap Regge en Dinkel

Literatuur :                             

toegang :               HKH      191

 

Waterschap de Schipbeek

Het waterschap de Schipbeek is opgegaan in waterschap Rijn en IJssel

Het archief van het waterschap de Schipbeek is overgebracht naar het Gemeentearchief te Deventer.

Literatuur :              Lindner, Drs. Anton en C.T. Ruys :        Waterschap de Schipbeek 1881 – 1981. Markelo 1981.

                               Lely, C :                                                 Ontwerp verbeteringen van de Schipbeek, Zwolle 1884

toegang :               HKH      192

 

Waterschap Rijn en IJssel

toegang:                               HKH      193


II

 

ARCHIEFMATERIAAL

 

AFKOMSTIG

 

VAN

 

NIET OVERHEIDS

 

INSTELLINGEN


2.1          ECONOMISCHE INSTELLINGEN

 

2.1.1       BEVORDERING VAN HET ECONOMISCH LEVEN

 

Haaksbergse Ondernemers Beurs (HOB)

toegang :               HKH      211.01

Scholten J.H.:Inventaris van stukken afkomstig van de Haaksbergse Ondernemersbeurs H.O.B., Haaksbergen, 2005

 

Haaksbergse       Ondernemers Vereniging  HOV 1930

toegang :               HKH      211.02

                               Scholten J.H.: Inventaris van stukken afkomstig van de Haaksbergse Ondernemers Vereniging H.O.V.

Haaksbergen, 2005

 

VVV Haaksbergen

toegang :               HKH      211.03

Scholten J.H.: Inventaris van stukken afkomstig van de V.V.V. Haaksbergen,        Haaksbergen, 2005

 

Stichting Sterevenementen Haaksbergen 1989 -

toegang :               HKH      211.04

Scholten J.H.: Inventaris van stukken afkomstig van de Stichting Stervenemeneten, Haaksbergen, 2005

 

 


2.1.2       Vak en standsorganisaties

 

F.N.V.

toegang ;               HKH      212.01  

Hierin opgenomen archivalia afkomstig van :

 

NKV

toegang :               HKH      212.02

 

KAB Katholieke Arbeiders Bond en KAJ  Kathlieke Arbeiders Jeugd 1894 - 19

toegang :               HKH      212.03

Literatuur:               “ 60 Jaren Katholieke Arbeiders Beweging afd. Haaksbergen”

 

R.K. Arbeiders Vereniging St. Jozef

toegang :               HKH      212.04

 

Algemene bond van Textiel en Kleeding “De Eendracht”, afd. Haaksbergen

toegang :               HKH      212.05

 

St. Lambertus

toegang :               HKH      212.06

 

R.K. Bond van Overheidspersoneel St. Paulus afd. Haaksbergen

toegang :               HKH      212.07


2.1.3       AMBACHT EN INDUSTRIE

 

 

Textielbedrijven

 

2.1.3.1     Textiel (incl. Textielhandel)

Brunnekreeft, I

toegang :               HKH      213.12

 

Eendracht , Weverij  De  -

Literatuur:                               J.B.M. Heerink:  Weverij “De Eendracht” Haaksbergen

toegang :               HKH      213.13

 

EHCO- KLM Kleding

toegang :               HKH      213.15

 

Frankenhuis en Zoon,  S.

toegang :               HKH      213.14

 

Hoopen & Zn.     N.V., Fa. D.J. ten

Opgegaan in Molkenboer ten Hopen daarna in de KNTU

toegang :               HKH      213.11

Literatuur:                               Domsdorf, Dr. Mr. E.O.M.W. “De Mislukte textielfusie, De onderneming van de KNTU”, Hengelo 1876.

 

Jordaan en Zn , Kon. Textielfabriek D.

Het volledige archief wordt bewaard in het Historisch Centrum te Zwolle en is raadpleegbaar onder : 

toegang :               HCO      472

De stukken aanwezig in het archief van de Historische kring zijn raadpleegbaar onder : KNTU

toegang:                               HKH      213.17

Literatuur :              Domsdorf, Dr. Mr. E.O.M.W. “De Mislukte textielfusie, De onderneming van de KNTU”, Hengelo 1876.

Jordaan, D : “D. Jordaan & Zonen’s Textielfabrieken N.V. Haaksbergen. 1781-1956” Haaksbergen 1956.

 

KNTU Koninklijke Nederlandse Textiel Unie

toegang :               HKH      213.17

Literatuur:                               Domsdorf, Dr. Mr. E.O.M.W. “De Mislukte textielfusie, De onderneming van de KNTU”, Hengelo 1876.

 

Textiel Maatschappij Haaksbergen

toegang:                               HKH      213.18

                               Leppink, G.J.: Inventaris van stukken afkomstig van deTextiel Mij Haaksbergen N.V. Haaksbergen, 2005

 

Textiel Diversen

toegang;                               HKH      213.19

 

Wabasso Europe B.V.

toegang :               HKH      213.16

 

 


2.1.3.2   OVERIG

 

Bouwbedrijven

 

Bouw- en Timmerbedrijf Assink B.V.

toegang:                               HKH      213.27

 

TEHA ELEMENTENGROEP

toegang :               HKH      213.22

 

Electrotechnische Bedrijven

 

Twentse Kabelfabriek

toegang :               HKH      213.25

Literatuur:                               TKF:  Flitsen uit het 40- jarig bestaan van de N.V. Twentsche Kabelfabriek Haaksbergen”, Haaksbergen 1970

H. Schulten: “60 jaar Twentsche Kabelfabriek in woord en beeld.”

 

Odink en Koenderink B.V. Schakelmateriaal

nu GE Power Controls Nederland

toegang :               HKH      213.26

Literatuur :              70 jaar Odink en Koenderink, Haaksbergen 1990 *

 

Metaalbedrijven

 

Tekon    Technische Constructie Maatschappij

toegang :               HKH      213.23

Literatuur :             

 

Ter Huurne         Timmerfabriek

toegang :               HKH      213.24

 

Infra en Milieu

 

Langezaal

toegang :               HKH      213.21

 

 

2.1.4       Bank- en verzekeringswezen

 

Algemene Bank Nederland A.B.N. te Haaksbergen

Hierin opgenomen archivalia afkomstig van :

- Bank Jordaan N.V.

toegang :               HKH      214.01

 

Rabobank

Hierin opgenomen archivalia afkomstig van:

- Coöperatieve Boerenleenbank te Haaksbergen    1902 - 19..

- Coöperatieve Raiffeisenbank te Haaksbergen

toegang :               HKH      214.02

 


2.1.5           VERKEER EN VERVOER

 

Gelders Overijsselse Lokaal Spoor                             G.O.L.S.

toegang :               HKH      215.01

Literatuur:                Evert Heusinkveld :               Lokaalspoorwegen in Twente en de Achterhoek, Haarlem 1998 *

                         M. Meijerink :                          Op Twentse Rails”. Z.pl. 1976 *

 

PTT

Hierin opgenomen archivalia afkomstig van:            

- Rijkspostdienst

- Rijkstelefoondienst

- Rijkspostspaarbank

toegang :               HKH      215.02

 

2.1.6           Ontginning

 

 


2.1.7           Landbouw

 

2.1.7.1   Vak en standsorganisaties

 

ABTB    afd. Haaksbergen

Toegang:              HKH      217.11

 

2.1.7.2   Voorlichting

 

2.1.7.3   Veredeling

 

2.1.7.4   aan- en verkoopverenigingen

 

Coöperatieve Landbouwvereniging “Landbouwersbelang”Haaksbergen  C.L.V.

toegang :               HCO      415.4

Drs.B. Hijma: Inventaris van de archieven van de Twentsche LandbouwMaatschappij (1871) 1879-1897, de Overijsselsche Landbouw Maatschappij 1897-1941 (1971) en de daarin gedeponeerde archieven 1891 – 1985, Zwolle 1984

 

Overijsselse Landbouw Maatschappij  OLM afdeling Haaksbergen

Hierin opgenomen archivalia afkomstig van:

Dorps landbouwvereniging Haaksbergen

toegang :               HCO      330.1

 

 

C.A.V.V. van de A.B.T.B.

toegang :               HKH      217.41

 

Coöperatieve Winkelvereniging “Volksbelang” te Haaksbergen

toegang:                               HKH      217.42

 

2.1.7.5   zuivelfabrieken

 

Cooperatieve Zuivelfabriek Haaksbergen

Het archief van de voormalige Coöperatieve Zuivelfabriek Haaksbergen is gedeponeerd in het Gemeente archief te Zutphen.

toegang :               HKH      217.51

                               Scholten, J.H.: Inventaris van stukken afkomstig van de Coöperatieve Zuivelfabriek te Haaksbergen,

Haaksbergen 2005

 

2.1.7.6   Pluimveeteelt

 

Pluimveevereniging Haaksbergen en Omstreken, 1917-1940.

toegang :               HCO      415.9

 

2.1.7.7   TUINBOUW

 

2.1.7.8   Overig

 

Oude Wansink, T

mulder op de Korenbloem

toegang :               HKH      217.81

 


2.1.8       Vrije beroepen

 

Horecaondernemingen

 

Dom, Waanders in den

herberg logement

toegang :               HKH      218.01

 

Horst in de Zwaan, ter    

herberg logement

toegang :               HKH      218.02

 

Morsinkhof

Hotel

toegang :               HKH      218.03

 

Silver Shadow

dancing

toegang :               HKH      218.04

 

Diverse ambachten en bedrijven

 

Assink, Albertus

Boer en Klompenmaker

toegang :               HKH      218.05

 

Braak, ter

aannemer

toegang :               HKH      218.06

 

Cate, ten

bakkerij

toegang :               HKH      218.07

 

Durenkamp,  J.

slager

toegang :               HKH      218.08

 

Frankenhuis S.  

slachthuis

toegang :               HKH      218.09

 

Jong,     I. M. de

manufacturen – exportslachterij

toegang :               HKH      218.10

 

Hulscher G.A.                    

uitbater te Zenderen

toegang :               HKH      218.11

 

Leferink B.V.                    

kantoorinstallaties

toegang :               HKH      218.12

 

Odink,  fam.

Levensmiddelenbedrijf supermarkt 1837 -

toegang :               HKH      218.13

 

Strengers, J.A.J.

loodgietersbedrijf

toegang :               HKH      218.14

 

Rozema, A

Hoeden en petten en modeartikelen

toegang :               HKH      218.15

 

Wibor

tingieterij te Buurse

toegang :               HKH      218.16

 

Eijsink

Hotel

toegang :               HKH      218.17
2.2  INSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ZORG.

 

Algemene Nederlandse Drankbestrijders organisatie organisatie, afdeling  Haaksbergen

toegang :               HKH      221.01

 

Arbeidsbemiddeling, Correspondentschap Haaksbergen

toegang :               HKH      221.02

 

Ariëns Vereniging Haaksbergen

toegang :               HKH      221.03

 

Bouwvereniging Lucht en Licht

toegang :               HKH      221.04

 

Stichting Gemeenschapswerk

toegang :               HKH      221.05

 

Zorgboerderij erve Knippert

toegang :               HKH      221.06

 

Jeugdcommissie v.h. Katholiek Sociaal Centrum

toegang :               HKH      221.07

 

K.J.M.V.

toegang :               HKH      221.08

 

Jori ‘66

toegang :               HKH      221.09

 

Stichting Steunfonds Katholiek Maatschappelijk Werk

toegang:                               HKH      221.10

 

Oorlogsgravencomité

toegang:                               HKH      221.11

 

Katholieke Bond Ouderen

toegang:                               HKH      221.12

 

Stichting Belangengemeenschap Buurse

toegang:                               HKH      221.13

 

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afd. Haaksbergen

toegang:                               HKH      221.14

 

St. Vincentiusvereniging Haaksbergen

toegang:                               HKH      221.15

2.3    Instellingen volksgezondheid en milieu.

 

2.3.1           Volksgezondheid

 

Wit Gele Kruis, afd. Haaksbergen

Toegang :             HKH      231.01

 

Kruisvereniging Haaksbergen

Toegang:              HKH      231.02

 

Vereniging Ziekenzorg te Haaksbergen

Toegang:              HKH      231.03

 

Rode Kruis, afdeling Haaksbergen

toegang :               HKH      231.04

 

Stichting Zorgplein Haaksbergen

Toegang:              HKH      231.05

 

Stichting Isings Fonds

toegang:                               HKH      231.06

                               Scholten, J.H.: Inventaris van stukken afkomstig van deSstichting Isings Fonds, Haaksbergen, 2005

 

Veilig Verkeer Nederland afd. Haaksbergen

toegang :               HKH      231.07

 

St.  Nijenborch   

Toegang :             HKH      231.08 

 

Bejaardenhuis ’t Saalmerink

Toegang:              HKH      231.09

 

Stichting Welzijn Ouderen

Toegang:              HKH      231.10

 

 

2.3.2       Milieu

 

Milieuraad Haaksbergen

toegang :               HKH      232.01

 

 


2.4    Instellingen van onderwijs, wetenschappen en cultuur

 

2.4.1           Onderwijs en wetenschappen

 

VOLWASSEN EDUCATIE

Beraadsgroep volwassen educatie

toegang :               HKH      241.01

                               Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van de beraadsgroep volwassen educatie, Haaksbergen, 2005

 

SVW      Stichting Vrijwilligers Werk Haaksbergen

Toegang:              HKH      241.02

                               Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van de St. Vrijwilligers Werk Haaksbergen, Haaksbergen, 2005

 

Vrouwenraad Haaksbergen

toegang :               HKH      241.03

                               Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van de Vrouwenraad Haaksbergen, Haaksbergen, 2005

 

Stichting Sociaal Cultureel werk Haaksbergen

toegang :               HKH      241.04

Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van de St. Sociaal Cultureel werk Haaksbergen,         Haaksbergen, 2005

 

Stichting sociaal kultureel en opbouwwerk de Steerne

toegang :               HKH      241.05

                Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van St. Sociaal Kultureel en opbouwerk de Steerne,    Haaksbergen, 2005

 

Stichting Gemeenschapswerk Haaksbergen (opgenomen in het archief van de muziekschool)

toegang :               HKH      241.06

Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van St. Gemeenschapswerk Haaksbergen,, Haaksbergen, 2005

 

Koninklijk Nederlandse Academie voor Wetenschappen

toegang :               HKH      241.07

Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van de Kon. Nedl. Academie voor Wetenschappen,     Haaksbergen, 2005

 

NIVO Avondschool

toegang :               HKH      241.08

Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van NIVO Avondschool, Haaksbergen, 2005

 

Vormingscentrum “De Stiepel”Haaksbergen

toegang :               HKH      241.09

                   Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van Vormingscentrum “de Stiepel”Haaksbergen,        Haaksbergen, 2005

 

Vormingswerk jong volwassenen

toegang :               HKH      241.10

                Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van het Vormingswerk  jong volwassenen, Haaksbergen, 2005

 

Stichting Iemenschoer, Centrum voor volwassen en basis educatie, sociaal werk en kunstzinnige vorming

toegang :               HKH      241.11

                               Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van de Stichting Iemenschoer, Haaksbergen, 2005

 

Merhaba Ned.

toegang :               HKH      241.12

                               Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van Merhaba Ned. Haaksbergen, 2005

 

VOO Buurse       Vorming Ontwikkeling en Ontspanning  R.K. Jeugdvereniging 1953-1960

Toegang:              HKH      241.13

                               Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van VOO Buurse, Haaksbergen, 2005

 

LAGER ONDERWIJS

 

Neutrale Bewaar- Naai- en Breischool

toegang:                               HKH      241.14

                               Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van de Neutrale Bewaar- Naai- en Breischool,            Haaksbergen, 2005

 

Bijzonder Onderwijs

toegang                 :              HKH      241.15

                               Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van het Bijzonder Onderwijs, Haaksbergen, 2005

Literatuur             :

Zanden, Jan van der e.a.          Dr. Ariënsschool Haaksbergen nov. 1966 – mei 1979                                      Haaksbergen, 1979

Zanden, Jan van der e.a.         “R.K. basisschool Dr. Ariëns 1967 – 1992”                                                           Haaksbergen, 1992

Bemthuis, Marie-Louise e.a. : Basisschool de Holthuizen 1977 – 2002 ”,                                                          Haaksbergen, 2002

Grotepunt, Annet                    “25 jaar Troubadour Haaksbergen, 25 jaar basisonderwijs 1975 – 2000”                           Haaksbergen, 2000

Rupert, Tonnie e.a.                                 “St. Bonifaciusschool 60 jaar St. Isidorushoeve”                                                   Haaksbergen, 1989

Meeusen, B.S.J.                      “St. Anna – J.F. Kennedyschool Haaksbergen Historisch overzicht 1930–-1987” Haaksbergen, 1987

Figee, J.A. en P.H.H. Hiemstra                “ 25 jaar ploegen, zaaien en oogsten … Op den Akker”                                        Haaksbergen, 1987

Wantia, Henny                        “Basisschool Honesch 20 jaar 1977 – 1997”                                                        Haaksbergen, 1997

               

Openbare L.S. “Dorp”

toegang :              HKH      241.16

Literatuur                :               B. Ligtenbarg,  e.a “Openbare School Dorp 75 jaar, 1924-1999”, Haaksbergen 1999

 

Openbare L.S. “Zienesch”

toegang :               HKH      241.17

                               Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van de Openbare L.S. “Zienesch”, Haaksbergen, 2005

 

VOORTGEZET  ONDERWIJS

 

Technische School St. Jozef

toegang :               HKH      241.18  

                               Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van de Technische School St. Jozef, Haaksbergen, 2005

Literatuur:                               J.B.M. Heerink e.a. (red) :”Van 12 tot 1” Haaksbergen 2002.

RK Huishoudschool v.d. ABTB

toegang:                               HKH      241.19

                               Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van de R.K. Huishoudschool v.d. ABTB, Haaksbergen, 2005

Literatuur:                               J.B.M. Heerink e.a. (red) :”Van 12 tot 1” Haaksbergen 2002.

 

Scholengemeenschap de Kiensbrugge

toegang :              HKH      241.20

                               Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van de Scholengemeenschap de “Kiensbrugge”,        Haaksbergen, 2005

Literatuur:                               J.B.M. Heerink e.a. (red) :”Van 12 tot 1” Haaksbergen 2002.

 

Raahorst – Mavo

toegang :              HKH      241.21

Literatuur                :               J.H.A. Loohuis e.a. “Raahorst-Mavo, 25 jaar, van Lebuinus-Ulo tot Raahorst-Mavo” Haaksbergen 1974

                J.B.M. Heerink e.a. (red) :”Van 12 tot 1” Haaksbergen 2002.

 

Nordwick Mavo

toegang:                               HKH      241.22

                               Slotman H.: Inventaris van stukken afkomstig van de Nordwick Mavo, Haaksbergen, 2005

Literatuur:                               J.B.M. Heerink e.a. (red) :”Van 12 tot 1” Haaksbergen 2002.

 

Haaksbergse Scholengemeenschap het Assink

toegang:                               HKH      241.23

Literatuur:                               J.B.M. Heerink e.a. (red) :”Van 12 tot 1” Haaksbergen 2002.

 

 Neutrale Schoolverening Haaksbergen

toegang:                               HKH      241.24
2.4.2       Cultuur

 

Accommodatie

 

Trefkoel Buurse

toegang :               HKH      242.01

                Scholten, J.H.: Inventaris van stukken afkomstig van de Trefkoele te Buurse

 

’t Meuken St. Isidorushoeve

toegang :               HKH      242.02

                               Scholten, J.H.: Inventaris van stukken afkomstig van ’t Meuken te St. Isidorushoeve

 

Theater de Kappen

toegang :               HKH      242.xx

 

Archieven en Archeolgie

 

Rijksarchief in Overijssel

toegang :               HKH      242.03

Scholten, J.H.: Inventaris van stukken met betrekking tot het Rijksarchief Overijssel

 

Archeologische Werkgemeenschap Nederland AWN

toegang :               HKH      242.04

 

Beeldende Kunst

 

Kunstkring Haaksbergen

toegang :               HKH      242.05

                Leferink, H.: Inventaris van stukken afkomstig van de Kunstkring Haaksbergen

 

Kunstgalerie Raam

toegang :               HKH      242.06

                Scholten, J.H.: Inventaris van stukken afkomstig van Kunstgalerie Raam

 

Bibliotheek

 

Leesgezelschap

toegang :               HKH      242.07

 

R.K. Openbare Uitleen Bibliotheek RKOUB

toegang :               HKH      242.08  

Literatuur                :               Herman G.M. Schulten “De Lectuurvoorziening in Haaksbergen” Haaksbergen 1980.

 

Stichting Gemeenschappelijke Bibliotheek Haaksbergen

toegang :               HKH      242.09

Literatuur                :               Herman G.M. Schulten “De Lectuurvoorziening in Haaksbergen” Haaksbergen 1980.

 

Historie

 

Historische Kring Haaksbergen periode 1967-1996

toegang :               HKH      242.10

                Leferink , H.: Inventaris  van het archief van de Historische Kring Haaksbergen  1967-1996

 

Historische Kring Haaksbergen periode vanaf 1996

toegang :               HKH      242.29

                Leferink, H.: Inventaris  van het archief van de Historische Kring Haaksbergen vanaf 1996

 

 

 

Historische Archief Haaksbergen   1983-1996

toegang :               HKH      242.30

                Leferink, H.: Inventaris  van stukken van het Historisch Archief Haaksbergen

 

Monumenten

 

Vereniging Hoksebargse Mölln

toegang :               HKH      242.11

Literatuur :              G. Hofste op Bruinink : “De Oostendorper watermolen en windmolen de “Korenbloem”te Haaksbergen. “ Haaksbergen 1998 *

 

Vereniging Wissink’s Mölle

toegang :               HKH      242.12

 

Stichting Haaksbergen Karakteristiek

toegang :               HKH      242.31

Leferink, H.: Inventaris  van stukken afkomstig van de Stichting Haaksbergen Karakteristiek

 

Musea en Oudheidkamers

 

Museum Buurt Spoorwegen           MBS

toegang :               HKH      242.13

Literatuur :              Faber, Ruud e.a. “Historie Herleeft van Gols naar MBS   Enschede 1992. *

                               Periodiek: “ Het Lokaalspoor “ Haaksbergen . 1971- heden.

 

Oudheidkamer Oldenzaal

toegang :               OKO      242.14

 

Oudheidkamer Twente   

toegang :               OKT       242.15

               

Twente Akademie

toegang:                               HKH      242.16

 

Muziek

 

Muziekvereniging Crescendo te Buurse     1929 - heden

toegang :               HKH      242.17

Literatuur :              Spijkers, Clemens : “ Buurse Muziekvereniging Crescendo 1979 “ Haaksbergen 1971.

 

Haaksbergse Harmonie  1901 -

toegang :               HKH      242.18

Literatuur:                               Hugo Masselink, “Haaksbergse Harmonie 1901-2001 Honderd joar achter ’t meziek an “, Haaksbergen 2001.

 

Muziekschool Haaksbergen

toegang :               HKH      242.19

 

Jeugddrumband

toegang :               HKH      242.20

 

Gemengde Zangvereniging Volharding

toegang :               HKH      242.21

Literatuur:                               P. Jellema e.a. “60 jaar Gemengde zangvereniging “Volharding”Haaksbergen 1924-1984, Haaksbergen 1984

 

 


Radio en Televisie

 

Radio Rosita

Toegang :             HKH      242.22

 

Stiloh,  Stichting lokale omroep Haakbsbergen 1989 – 2001

Toegang:              HKH      242.33

 

Sternet                  2001-

Toegang:              HKH     

 

Toneel

 

Allo Jannao        1949 -

toegang :               HKH      242.23

Literatuur:                               Morsinkhof, H.A. : “ 50 jaar “Haaksbergse Revue Allo Jannao”. Haaksbergen 1999.

 

Ait Verdan

toegang :               HKH      242.24

 

Buurser Revue

toegang :               HKH      242.25

 

Rederijkerskamer De Vijfhoek

toegang :               HKH      242.26

 

Joodse Toneelgezelschap TOG 

toegang :               HKH      242.27

 

Theater de Bouwmeester

toegang :               HKH      242.28

 

Ons Genoegen

toegang:                               HKH      242.32

 


2.5          INSTELLINGEN VOOR SPORT, RECREATIE EN EVENEMENTEN

 

2.51        Sport

 

251.01   ALGEMEEN

 

Sportraad

toegang :               HKH      251.011

 

251.02   AANGEPASTE SPORTEN

 

Vereniging Aangepaste sporten

Toegang :             HKH      251.021

 

251.03   ATHLETIEK

 

Atletiek Vereniging Haaksbergen  AVH

toegang :              HKH      251.031                (oud  HKH 251.15)

 

251.04   AUTO- EN MOTORSPORT

 

Auto en Motorclub HAMC

toegang :               HKH      251.041

 

Haaksbergse Motorclub HMC

toegang :               HKH      251.042

 

251.05   BADMINTON

 

Badmintonclub Buurse

toegang :               HKH      251.051

 

Badmontonclub ’t Pluumke

toegang :               HKH      251.052

 

Badmintonclub Racket

toegang :               HKH      251.053

 

251.06   BASKETBAL

 

Tonego ‘65

toegang :               HKH      251.061

 

251.07   BILJART

 

Biljartvereniging  de Biester  Senioren

toegang :               HKH      251.071

 

Biljartvereniging Dwars

toegang :               HKH      251.072

 

Biljartvereniging de Fazant

toegang :               HKH      251.073

 

Biljartvereniging K.W.W.

toegang :               HKH      251.074

 

Biljartvereniging ‘t Streepje

toegang :               HKH      251.075

 

Biljartvereniging ‘t Stuupke

toegang :               HKH      251.076

 

Biljartvereniging ‘t Zwijntje

toegang :               HKH      251.077

 

Senioren Biljart Haaksbergen

toegang :               HKH      251.078

 

Snookervereniging Haaksbergen

toegang :               HKH      251.079

 

251.08   BOWLS

 

Bowlsvereniging Haaksbergen

toegang :               HKH      251.081

 

251.09   DANS EN BALLET

 

Sport- en balletstudio De Vos

toegang :               HKH      251.091

 

Danscentrum Dwars

toegang :               HKH      251.092

 

251.10   DARTS

 

Dartclub Haaksbergen

toegang :               HKH      251.101

 

Dartclub de Verdieping

toegang :               HKH      251.102

 

251.11   DENKSPORTEN

 

Bridge Club Haaksbergen

toegang :               HKH      251.111

 

Schaaksvereniging Haaksbergen

toegang :               HKH      251.112

 

251.12   GOLF

 

Haaksbergse Golfclub Het Langeloo

toegang :               HKH      251.121

 

251.13   GYMNASTIEK

 

Aerobicclub Buurse

toegang :               HKH      251.131

 

Bejaardengymvereniging Aktief

toegang :               HKH      251.132

 

Vlugheid en Kracht v/h D.I.O

toegang :               HKH      251.133

 

 

Vlug en Lenig

toegang :               HKH      251.134

 

Gymnastiek vereniging DIO

toegang :               HKH      251.135                (oud  HKH 251.02)

 

251.14   HANDBAL

 

R.K. Handbalvereniging de Stormvogels Haaksbergen

toegang :               HKH      251.141                (oud  HKH 251.04)

Literatuur             :              Claudia Ottink e.a. “50 Jaar H.V. Stormvogels 1950-2000” Haaksbergen, 2000

 

251.15   HOCKEY

 

Haaksbergse Hockeyclub “Haackey”

Toegang :             HKH      251.151                (oud  HKH 252.20)

 

251.16   KANOVAREN

 

Kanovereniging TKV Tilikum

toegang :               HKH      251.161

 

251.17   KEGELSPORT

 

Langs de Kant

toegang :               HKH      251.171

 

Onder Ons

toegang :               HKH      251.172

 

Rora

toegang :               HKH      251.173

 

Wij geven niet op

toegang :               HKH      251.174

 

HKC ‘51

toegang :               HKH      251.175

 

251.18   KLOOTSCHIETEN

 

Klootschietersvereniging Haaksbergen

toegang :               HKH      251.181

 

251.19   PAARDENSPORT

 

Landelijke rijvereniging en ponyclub Isidorusruiters

toegang :               HKH      251.191

 

Landelijke rijvereniging en ponyclub de Sterruiters

toegang :               HKH      251.192

 

Paardenvriendenclub Buurse PVC

toegang :               HKH      251.193

 


251.20   SCHAATS- EN SKEELERSPORT

 

IJs en Skeelerclub Haaksbergen IJSCH     v/h IJsvereniging Haaksbergen

toegang :               HKH      251.201                (oud  HKH 251.12             )

 

251.21   SCHIETSPORT

 

Schietvereniging Buurse

toegang :               HKH      251.211

 

Schietvereniging de Hoeve

toegang :               HKH      251.212

 

Haaksbergsche Schutterij 

toegang :               HKH      251.213                (oud  HKH 251.18)

                n.b. zie ook het archief van de fam.Jordaan HKH 292.11 onder inv.nr.59

 

Schietvereniging de Eendracht, v/h Schuttersvereniging de Eendracht

toegang :               HKH      251.214                (oud  HKH 251.19)

 

251.22   TAFELTENNIS

 

Tafeltennisvereniging  HATAC

toegang :               HKH      251.221

 

251.23   TENNIS

 

Tennisclub Haaksbergen

Toegang :             HKH      251.231

 

Tennisvereniging Veldmaat TVV, Haaksbergen

toegang :               HKH      251.232

 

251.24   VISSPORT

 

Hengelsportvereniging Haaksbergen

toegang :               HKH      251.241

 

251.25   VOETBALSPORT

 

HSC ‘21

toegang :               HKH      251.251

Literatuur :           K. Schabbink “ 50 Jaren rond de bal “ Haaksbergen 1971

 

Voetbalvereniging Haaksbergen  1903 - heden

toegang :               HKH      251.252

Literatuur :           Bekkers, D.W.H. : “ V.V. Haaksbergen 75 Jaar “ Haaksbergen 1978.

 

Voetbalvereniging Buurse                             1948 – heden

toegang:                               HKH      251. 253

Literatuur :           Jubileumboek 50 jaar Voetbalvereniging Buurse “Buurse 1998.

 

S. V. Bonifatius  Boys                                      1934- heden

toegang :               HKH      251.254

Literatuur :           “Bonivaria “ Jubileumeditie. Haaksbergen 1974.

                               S.V. Bonifatius Boys 50 jaar” Haaksbergen 1984.

 


251.26   VOLLEYBALL

 

Volleybalvereniging Havoc

toegang :              HKH      251.261

Literatuur             :              Marianne Scholte in ’t Hoff e.a. “50 jaar Volleybalvereniging Havoc” Haaksbergen, 2004

 

Isivol

toegang :              HKH      251.262

 

251.27   WANDELEN

 

Wandelvereniging DIO  

toegang :               HKH      251.271               

Literatuur :           Horst, Hennie :  “Veertig jaar wandelsport in Haaksbergen“  Haaksbergen 1985.

                               Horst, Hennie :  50 Jaar aktief wandelplezier in Haaksbergen “ Haaksbergen 1995.

 

251.28   WATERSPORT

 

Zwemvereniging Scholten Hagen

toegang :               HKH      251.281

 

251.29   WIELERSPORT

 

Haaksbergse Tour- en Fietsclub HTFC

Toegang:              HKH      251.291

 

251.30   YOGA

 

251.31   ZELFVERDEDIGING


2.52        Recreatie

 

252.01   Algemeen

 

Stichting Scholtenhagen en Stichting Groot Scholtenhagen

toegang :               HKH      252.011

Literatuur:            C. Waijerdink-Mentink “Een eeuw Stichting (Groot) Scholtenhagen” Haaksbergen, 2002

 

Stichting Rijwielpaden Haaksbergen

Toegang :             HKH      252.012

 

Rijwielpadvereniging Boekelo

Toegang :             HKH      252.013

 

252.02   Campings

 

’t Hazenbos

Toegang                               HKH      252.021

 

Camping Horck

toegang :               HKH      252.022

 

de Leemkoel

toegang :               HKH      252.023

 

’t Markslag

toegang :               HKH      252.024

 

de Meene

toegang :               HKH      252.025

 

Scholtenhagen

toegang :               HKH      252.026

 

Camping Stepelerven

toegang :               HKH      252.027

 

Recreatiecentrum  Stienenboer

toegang :               HKH      252.028

 

De Veldscholte

Toegang:              HKH      252.029

 

’t Weertje (Roelink) Buurse

toegang:                               HKH      252.030

 

252.03   Carnavalsverenigingen

 

Carnavalsvereniging de Keiensleppers te Haaksbergen

toegang :               HKH      252.031

 

C.V. De Windbuul’n Buurse

toegang :               HKH      252.032

 

De Schipbek’nkeerls

toegang :               HKH      252.033

 


252.04   Scouting

 

 

Nederlandse Padvinders afdeling Haaksbergen

Later Han Jordaan groep

toegang :               HKH      252.041

 

Williamvendel

Toegang :             HKH      252.042

 

Han Jordaan Stichting

Toegang :             HKH      252.043

 

Scouting Haaksbergen

Toegang :             HKH      252.044

 

Scouting de Klomp

toegang :               HKH      252.045

 

Paulus groep

Toegang :             HKH

 

R.K. Welpen

toegang:                               HKH      252.043

 

2.53        Evenementen

 

Stichting Haaksbergen 800, 1986- 1989

toegang :               HKH      253.01

 

Europees Schutterstreffen

toegang :               HKH      253.02

Literatuur                :               “Europees Schutterstreffen Haaksbergen 1996”  Haaksbergen, 1996

 

Euregio Sportgebeuren

toegang :               HKH      253.03

 

Nationaal Herdenkingscomité 1940-1945 afd. Haaksbergen

toegang :               HKH      253.04

 

Oranjecomité Haaksbergen

toegang :               HKH      253.05

 

Stichting Volksfeesten Buurse

toegang :               HKH      253.06

 

School en Volksfeest Haaksbergen

toegang :               HKH      253.07

 

Zomerfeesten St. Isidorushoeve

toegang :               HKH      253.08

 

Tentoonstelling Textiele Werkvormen

toegang:                               HKH      253.09

 


2.6          Instellingen voor politiek en ideële grondslagen.

 

2.6.1       Politiek

Partij van de Arbeid, afdeling Haaksbergen

toegang :               HKH      261.01

 

 

2.6.2       Idieel

 

Vereniging van Vrijzinnige protestanten

toegang :               HKH      262.01

 

Vredesberaad Haaksbergen

toegang:                HKH      262.02

 

Ariënscomité

Toegang:              HKH      262.03


2.7          Geloofsgemeenschappen

 

ALGEMEEN
               
Kerken Algemeen

toegang :               HKH      270.01

 

Interkerkelijke Hulpdienst

toegang:                               HKH      270.02

 

Interkerkelijk Studiecentrum

toegang:                               HKH      270.03

 

2.71        Rooms-katholieke kerk

               

Pancratius parochie te Haaksbergen

toegang :               HKH      271.01

 

O. L. V. Presentatie parochie te Buurse

toegang :               HKH      271.02

 

Isidorus parochie te St. Isidorushoeve

toegang :               HKH      271.03

 

Bonifatiusparochie te Haaksbergen

toegang :               HKH      271.04

 

O.L.V. van Lourdes parochie te Haaksbergen

toegang :               HKH      271.05

 

Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Kevelaar

toegang :               HKH      271.06

 

Gezamenlijk kerkblad RK parochies in Haaksbergen

toegang:                               HKH      271.07

 

Gabriëlkapel Haaksbergen

toegang:                               HKH      271.08

 

Zangkoorvereniging Pancratius

toegang :               HKH      271.09

 

Parochie St. Caecilia te Rietmolen

toegang:                               HKH      271.10

 

2.72            Nederlands Hervormde kerk

 

Nederlands Hervormde Gemeente van Haaksbergen

toegang :               HCO      394

HKH      272.01   Dorman G.J. :”Inventaris van stukken afkomstig van de Nederlands

        Hervormde gemeente te Haaksbergen”, Haaksbergen 2006

 

Nederlands Hervormde Gemeente van Buurse

toegang :               HKH      272.02   Dorman G.J. :”Inventaris van stukken afkomstig van de Nederlands

        Hervormde gemeente te Buurse”, Haaksbergen 2006

Met ingang van 1-7-1993 is de Hervormde Gemeente Buurse weer verenigd met de Hervormde Gemeente Haaksbergen.

 


2.74        Gereformeerde kerken in Nederland

 

Gereformeerde Kerk te Haaksbergen

toegang :               HKH      274.01

Literatuur :              N.Spit :”Het kerkje van Ten Hoopen” Haaksbergen 1999. *

 

2.75        Nederlands - Israëlitisch kerkgenootschap

 

Nederlands - Israëlitische Gemeente te Haaksbergen

toegang :               HKH      275.01

Literatuur :              Bert Oude Engberink: “De Synagoge van Haaksbergen”. Stad Delden 2002

                               Rieky Geritz-Koster en Lizelot Karseboom: Dorp in de mediene, Zutphen 1999


2.8          HUIZEN , HEERLIJKHEDEN, BOERDERIJEN

 

2.8.1       HUIZEN

 

Schloss Steinfurt

toegang:                               HKH      281.01

 

Huis Twickel

Toegang:              HKH      281.02

 

2.8.2       HEERLIJKHEDEN

 

2.8.3       BOERDERIJEN

 

De Braam te Buurse

toegang :               HKH      283.01

 

Haarmühle te Alstätte

toegang :               HKH      283.02

Literatuur                :               Franz Brüggemann : “Die Haarmühle in Ahaus-Alstätte”  Ahaus, 1992

 

Scholte Vaarwerk te Buurse

toegang :               HKH      283.03

 

Weerts te Buurse

toegang :               HKH      283.04

 

Wissink te Eppenzolder

toegang:                               HKH      283.05

 

Homölle te Boelelo

toegang:                               HKH      283.06

 

Stepelerveld, Erve het, Stepelo

toegang:                               HKH      283.07

 

Grobbink te Buurse

toegang :              HKH      283.08

 

Lönneker te Rietmolen

toegang:                               HKH      283.09

 

Bos te Buurse

toegang:                               HKH      283.10

 


2.9          Families en personen

 

2.9.1       Families                         

                                                                                                             

Berendsen            Familie

toegang:                               HKH      291.14

 

Broeke, ten          Familie

toegang :               HKH      291.16

 

Bus                        Familie

toegang :               HKH      291.01

 

Buursink Klein   Familie

toegang :               HKH      291.02

 

Deeterink             Familie

toegang :               HKH      291.03

 

Dievelaar             Familie

toegang :               HKH      291.10

 

Eijsink                  Familie de Wed. B.,  in hotel  de “Klok”

toegang :               HKH      291.19

                               Nico Horst:           Inventaris van stukken afkomstig van de familie de Wed. B. Eijsink in Hotel

de Klok. Haaksbergen 2005.

 

Eijsink                  Familie Floris,  in hotel de “Moriaan”

toegang :               HKH      291.04

 

Eijsink                  Familie Roelof

toegang :               HKH      291.05

 

Hag                       Familie ten

toegang :               HKH      291.06

                               Scholten, J.H.:     Inventaris van stukken afkomstig uit de archieven van H.J. ten Hag.

                                                               Haaksbergen, 2005

 

Jordaan               Familie

toegang :               HKH      291.11

                               Winkelman, H.:   Inventaris van stukken afkomstig uit het onderzoeksarchief van de familie

                                                               Jordaan. Haaksbergen, 2005.

 

Kempkes              Familie 

toegang :               HKH      291.18

 

Klaver                  Familie

toegang :               HKH      291.07

 

Lammers             Familie 

toegang :               HKH      291.17

 

Leussink               Familie  (Bennink)

toegang :               HKH      291.08

 

Oonk, J.H.           Familie

toegang :               HKH      291.15

 

 

Santheuvel           Familie v.d.

toegang :               HCO      281.12  

 

Sluis                      Familie van der

toegang:                               HKH      291.13

 

Wiedenbroek      Familie

toegang :               HKH      291.12

 

Wielens                Familie A.A.J.    onderwijzer te Haaksbergen

toegang :               HKH      291.09

 


2.9.2       Personen                       

 

Asbroek, W.Th. ten

toegang :               HKH      292.01

 

Baltink, G.H.

toegang:                               HKH      292.22

 

Bannink, G.J.

Toegang:              HKH      292.11

 

Berendsen, H.E.J.

toegang :               HKH      291.23

 

Bouhuis, G.M.

toegang:                               HKH      291.02

 

Bruggencate, J. ten

toegang :               HKH      292.03

 

Camstra, S.

toegang :               HKH      292.04

 

Cate, H.V. ten

toegang:                               HKH      292.16

 

Gröneveld, G.J.

toegang :               HKH      292.20

 

Hag, H. J. ten

toegang:                               HKH      292.14   J.H. Scholten: “Inventaris van stukken van H.J. ten Hag”, Haaksbergen, 2005

 

Heek, G.J.P. van

toegang :               HKH      292.09

 

Heijden, Jhr. H.J.W.J. von

toegang :               HKH      292.05

 

Hogt, J.W. ter

toegang :               HKH      292.06

 

Komman, H.C.

toegang:                               HKH      292.19

 

Kreeftenberg, H.G.

toegang :               HKH      292.07

 

Leferink, G.A.B.

toegang :               HKH      292.21

 

Leppink, G.J.

toegang:                               HKH      292.12

 

Monath, Robert 

toegang :               HKH      292.18

 

Odink, J.D.

toegang:                               HKH      292.08

Reimelink, H.W.

toegang :               HKH      292.17

 

Schilderman, A.J.

toegang :               HKH      292.10

 

Vredenberg, J.

toegang:                               HKH      292.13  

 

Wes, G.P.

toegang:                               HKH      292.15

 

 


III           VERZAMELINGEN


3.1          HANDSCHRIFTEN

 

Berendsen

toegang:                               HKH      310.01

Voornamelijk aantekeningen in afzonderlijke onderzoeksdossiers betreffende de geschiedenis van Haaksbergen van de vroegere notaris   Berendsen.

 

Jordaan

toegang :               HKH      310.02

Voornamelijk aantekeningen in afzonderlijke onderzoeksdossiers betreffende de geschiedenis van Haaksbergen van de vroegere fabrikant J. D. Jordaan

 

De Eendracht

toegang :               HKH      310.03

 

 

3.2          BIBLIOTHEEK

 

Bibliotheek van de Historische Kring

toegang :               HKH      320.01

 

Bibliotheek Jordaan

toegang :               HKH      320.02

 

 

 

3.3    Kranten

 

3.31        Kranten

 

Haaksbergse Courant

toegang :               HKH      331.01

Op Weg

toegang :               HKH      331.02

 

Middenstands actiekranten

toegang :               HKH      331.03

 

 

3.32        Krantenknipsels

 

Krantenknipsels algemeen

toegang :               HKH      332.01

 

Krantenknipsels gemeente Haaksbergen

toegang :               HKH      332.02

 

Familie- en Overlijdensadvertenties

toegang :               HKH      332.03

 


3.4          Beeldbepalende Documenten

Handgemaakte beelddragers

3.41        Kaarten

De collectie kaarten is een samenstelling van enerzijds uit verschillende archieven gelichte kaarten (met name uit de rechterlijke archieven voor 1812, marke archieven, de Staten van Overijssel, de domeinen het kadaster en rijkswaterstaat en anderzijds via schenkingen en aankoop gecollectioneerde, met name gedrukte kaarten, die niet tot een bepaald archief hebben behoord.

Literatuur:               A. van Slobbe : Gids van Kaartenverzamelingen in Nederland. (Alphen aan den Rijn. 1984)

toegang :               HKH      341

 

3.42        Tekeningen

toegang :               HKH      342

 

3.43        Prenten  - KALENDERS – AFFICHES - PLAKKATEN

toegang :               HKH      343

 

Statisch Optische beelddragers     

 

Onafhankelijk van de aard van de beelddrager, zijn/worden deze geinventariseerd onder

 

3.44            Foto’s

 

Dit kunnen zijn foto’s op annaloge beelddragers zoals afbeeldingen op fotopapier als ook in gedrukte vorm zoals ansichtkaarten, als negatieven op celluloid films of diapositieven eveneens op celluloid films.

Daarnaast zijn er ook digitale beelddragers  op diverse digitale opslagvormen.

Het geheel is raadpleegbaar onder

toegang :               HKH      344.01

Dynamisch Optische beelddragers

Onafhankelijk van de beelddrager, zijn/worden de films geinventariseerd onder

 

3.45        FILMS

 

Dit kunnen zijn films op annaloge , electromagnetische of op digitale beelddragers zijn. Het geheel is raadpleegbaar onder

toegang :               HKH      345.01

 

 


3.5          ZEGELS EN LAKAFDRUKKEN VAN ZEGELSTEMPELS

toegang :               HKH      350.01

 


3.6          GELUIDSOPNAMEN

 

Intervieuws van de Historische Kring Haaksbergen

toegang :               HKH      360.01

 

Opnamen van Radioprogramma’s

toegang:                               HKH      360.02

 

 


3.7          Overige verzamelingen

 

3.7.1       PERSOONLIJKE ZAKEN

 

Geboortekaartjes en Doopkaartjes

toegang:                               HKH                                     371.01

Trouwkaarten

toegang :               HKH      370.4                     371.02

 

Trouwbrieven en Trouwboekjes

toegang :               HKH      370.3                     371.03

 

Rouwbrieven

toegang :               HKH      370.5                     371.04

 

Gedenk- en Bidprentjes

toegang :               HKH      370.01                   371.05

 

Persoonlijke documenten

toegang:                               HKH      370.17                   371.06

 

Aantekeningen personen

toegang :               HKH      370.12                   371.07

 

3.7.2       JURIDISCHE ZAKEN

 

Onderhandse akten          

toegang :               HKH      370.09                   372.01

 

Deurwaardersexploiten

toegang :               HKH      370.08                   372.02

 

3.7.3       ECONOMISCHE ZAKEN

 

Briefhoofden

toegang :               HKH      370.02                   373.01

 

kwitanties

toegang:                               HKH      370.18                   373.02

 

Notitieboekjes

toegang:                               HKH      370.19                   373.03

 

Notitieboekjes

toegang :               HKH      370.06                   373.04

 

3.7.4       OVERHEIDS ZAKEN

 

Aantekeningen Haaksbergse bestuurders

toegang :               HKH      370.11                   374.01

 

Affiches aanplakbiljetten

toegang :               HKH      370.07                   374.02

 

 

 

 

 

 

3.7.5       BIJZONDERE GEBEURTENISSEN EN EVENEMENTEN

 

3.7.51    GEBEURTENISSEN

 

Oorlogsdocumentatie

toegang :               HKH      370.10                   375.01

 

3.7.5.2      EVENEMENTEN

 

Expositiemateriaal

toegang:                               HKH                                     375.02

 

3.7.6           ONDERZOEK

 

Intervieuws

toegang :               HKH      370.14                   376.01

 

 

3.7.7       MAGAZIJN MATERIAAL naar fysieke vorm organisatorisch tot andere bestanden behorend.

 

Bestandgegevens elektromagnetische dragers

 

Collectie Cassettebanden

toegang:                               HKH      377.01   Brummelhuis, A.A.M.:  “Magazijnlijst van de aanwezige cassettebanden”

 

Collectie Video’s

toegang:                               HKH      377.02   Brummelhuis, A.A.M.:  “Magazijnlijst van de aanwezige Video’s”

 

Bestandsgegevens op digitale beelddragers

 

Collectie CD-ROM’S

toegang:                               HKH      377.03   Brummelhuis, A.A.M.:  “Magazijnlijst van de aanwezige CD-ROM’S”

 

Collectie DVD

toegang:                               HKH      377.04   Brummelhuis, A.A.M.:  “Magazijnlijst van de aanwezige DVD’s”

 

3.7.8       DIVERSEN

 

Afgedwaalde stukken

toegang :               HKH      370.15                   378.01

 

Niet geplaatste stukken

toegang :               HKH      370.16                   378.02

 

Verzamelde stukken m.b.t. de Joden en hun Synagoge te Haaksbergen

toegang :               HKH      370.13  

 

3.8          ONDERZOEKSDOSSIERS

toegang:                               HKH      381